Tổ Chức

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
Họ và tên : Nông Thị Giáp
Chức vụ : Trưởng Phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 0979373214
Di động :
Fax :
Email :
Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hạnh
Chức vụ : Phó Trưởng Phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 0912279771
Di động :
Fax :
Email : nguyenmanhhanh@gmail.com
Họ và tên : Lý Khánh Minh
Chức vụ : Phó Trưởng Phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 02813.884259
Di động : 0915078248
Fax :
Email : lykhanhminh.pgdnari@gmail.com